Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura Obsługi Jednostek Oświatowych ( http://bip.bojosulejow.pl/ )

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Bartłomiej Pacan, adres poczty elektronicznej: b.pacan@bojosulejow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 44 6162 815. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

  

Dostępność architektoniczna

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,

ul. Targowa 20, 97-330 Sulejów.

Budynek w którym mieści się Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie znajduje się w odległości 240 metrów od przystanku autobusowego mieszczącego się na ulicy Dworcowej w Sulejowie.

 

Przed budynkiem przy ul. Targowej 20 znajduje się parking mieszczący jedno nieodpłatne miejsce parkingowe oznakowane poziomo i pionowo dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek jest piętrowy. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Do Biura prowadzi 1 wejście – skrajne prawe stojąc na wprost budynku od strony parkingu.

 

Do wejścia prowadzi 10 schodów oraz jest zamontowana winda z możliwością przewozu wózków inwalidzkich.

 

Drzwi są szklane o szerokości 140 cm, otwierane na zewnątrz bez stopni i progów. W środku budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości 140 cm licząca 22 oznakowane kontrastowo schody.

 

Ponieważ budynek nie posiada windy, nie ma możliwości dostania się do Biura przez osoby poruszające się na wózku.

 

Brak toalety dla interesantów Biura.

 

Do Biura można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

W Biurze nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pomieszczenie Biura oznaczone jest dużym szyldem widocznym z końca klatki schodowej, drzwi oznaczono kontrastowo dla osób słabowidzących.

 

W Biurze aktualnie nie można porozumieć się w polskim języku migowym, planowane jest jednak włączenie takiej obsługi po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (na zasadach określonych w ustawie o języku migowym i innych metodach komunikowania). Usługa będzie bezpłatna dla osób głuchych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Pacan
Ilość wyświetleń: 110
11 września 2020 11:50 (Bartłomiej Pacan) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2020 09:17 (Bartłomiej Pacan) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany